THAI HISTORY

สาระที่ 4 สาระประวัติศาสตร์
สาระที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ใช้สำหรับการเรียนการสอน รหัสวิชา ส31102 และ ส31104

ภาระงานประจำวิชา

เอกสารประกอบการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หนังสือประกอบกระทรวงศึกษาธิการ

 

องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์สากล

อิยิปต์มหาสนุก

เอกสารยุคสมัย

 

©2020 by SUPACHAI PINMANEE. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now